Gümüşhane Üniversitesi yönergesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında BAP Koordinatörü, Fen, Sağlık, Sosyal, Spor ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri müdürleri ile Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan kişilerden oluşan en az 7(yedi) en çok 11(onbir) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, Gümüşhane Üniversitesinde var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle 4(dört) yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Rektör gerekli gördüğü hallerde görev sürelerinin dolmasını beklemeden komisyon üyelerinde değişiklik yapabilir. Üyeler bir ay önceden yazılı olarak bildirmek koşuluyla istifa edebilir. Geçerli bir mazeret bulunması halinde süre koşulu aranmaz. Komisyon toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın bir yıl içerisinde 3(üç) kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Komisyon, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine en az ayda 1(bir) kez gündemli olarak salt çoğunlukla toplanır. Komisyonda alınan kararlar açık oylama yapılarak oy birliği veya oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, komisyon başkanının kullandığı oy belirleyicidir. Komisyon toplantılarında alınan kararların veya proje, önerilerinin, gelişme ve sonuç raporlarının başkaları tarafından kullanılma olasılığı engellenecek şekilde gizliliğine riayet edilmesinden komisyona katılanlar sorumludur. Gizliliğe aykırı davranan komisyon üyeleri hakkında yasal işlem yapılması hususunda BAP Koordinatörü Rektör’e bilgi verir.

GÖREVİ ADI-SOYADI BİRİMİ
Başkan Prof. Dr. Ferkan SİPAHİ Rektörlük
GÜBAP Koordinatörü/Üye  Doç. Dr. Sevim B. ÖZTÜRK SARIKAYA   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye   Prof. Dr. Ekrem CENGİZ  Sosyal Bilimleri Enstitü Müdürü
Üye Prof. Dr. Mehmet MERDAN  Fen Bilimleri Enstitü Müdürü
Üye   Prof. Dr. Elif ÇELENK KAYA Sağlık Bilimleri Fakültesi
Üye   Prof. Dr. Hasan AYAYDIN  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Üye  Doç. Dr. Bilge BAHAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye   Doç. Dr. Enver AKARYALI  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye   Doç.Dr. Ferdi KİREMİTCİ   İlahiyat Fakültesi
Üye Doç.Dr. Kemal SAYLAN Edebiyat Fakültesi