Komisyonun Görevleri

a) Komisyonun çalışma takvimini belirler. 

b) Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur.

c) Bilim Kurullarının üyelerini belirler, gerektiğinde değiştirir ve çalışma esaslarını tespit eder.

ç) Komisyon üyeleri arasından Bilim Kurulu Başkanlarını atar, gerektiğinde değiştirir.

d) Projelerle ilgili formları hazırlayarak araştırmacılara duyurur.

e) Projelere sağlanacak destek üst limitlerini komisyonun her yıl ilk toplantısında belirleyerek Rektörün onayına sunar.

f) BAP başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirler ve araştırmacılara duyurur.

g) Başvurusu alınan proje önerilerini Bilim Kurullarına ve/veya hakemlere gönderir. Gelen raporları değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

ğ) Komisyon, bilim kurullarının veya hakemlerin görüşlerini dikkate alarak başvurunun desteklenmesine, revize edilmesi için yürütücüye geri gönderilmesine ya da reddedilmesine karar verir.

h) Revizyondan gelen proje başvurularını yeniden değerlendirmek üzere Bilim Kurullarına ve/veya hakemlere gönderir. Gelen raporları dikkate alarak Proje  önerisinin desteklenmesine, ikinci defa revize edilmesi için tekrar yürütücüye geri gönderilmesine ya da reddedilmesine karar verir.

ı) Komisyon, proje başvurusunda önerilen bütçeyi gerekçeli kararı ile azaltabilir, arttırabilir, önerideki talepleri kısmen veya tamamen iptal edebilir ve/veya projenin süresinin, türünün, adının değiştirilmesini talep edebilir.

i) Komisyon üyelerinden birinin yürütücü veya araştırmacı olduğu proje hakkında karar gerektiren bir gündem maddesi varsa, projenin görüşülmesi, tartışılması ve karara bağlanması esnasında, ilgili üye toplantı odasından çıkar ve oy hakkı yoktur.

j) Proje başvurusu ile ilgili kararlar proje yürütücülerine duyurulur. Projenin kabul edilmesi durumunda yürütücü tarafından imzalanan, Komisyon Başkanlığı ve Rektör tarafından onaylanan sözleşme sisteme yüklenerek projenin yürüyen proje durumuna geçmesi sağlanır. Proje yürüyen statüsüne geçmeden proje ile ilgili işlemler başlatılamaz.

k) Altyapı, tez, etkinlik ve patent projelerini değerlendirerek doğrudan karara bağlar.

l) Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir sözleşme protokolü hazırlar.

m)Yürütülmekte olan proje gelişme raporlarını hakeme gönderir ve gelen raporu değerlendirerek, projenin devamına veya iptaline karar verir.

n) Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek, karara bağlar.

o) Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını bilim kurulu ile birlikte yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir.

ö) Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir.

p) Gerektiğinde öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler ve duyurur. Komisyon, her yılın ikinci yarısında, bir sonraki yılda esas alınacak öncelikli araştırma alanlarını Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Spor Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sanat Dalları için ayrı ayrı Bilim Kurullarının da görüşlerini alarak Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Öğretim Kurulu ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından açıklanan hedefleri ve bilim politikalarını da dikkate alarak belirler ve Üniversite Senatosuna sunar. Öncelikli alanlar Senato tarafından kesinleştirilir.

r) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ilgili hükümlerce belirtilen esas ve usuller ile tanımlanan gelirlerden oluşturulan BAP bütçe çalışmasını yapar, bağış ve yardımları teşvik eder.

s) Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe rapor sunar.

ş) Rektör’ün verdiği diğer görevleri yerine getirir.

Koordinatörün Görevleri: 

a) BAP Biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek.

b) Komisyon Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon Başkanlığına vekâlet etmek.

c) İşleyişin düzgün yürütülmesi için gerekli önerileri komisyona sunmak.

ç) Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak.

d) Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak.

e) Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak.

f) Birim ve komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

g) Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına komisyon ve birim çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak.

ğ) Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak.

h) Projeler ile ilgili idari ve mali işlemlerin yapılmasını ve eşgüdümünü sağlamak.

ı) Komisyon başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Bilim Kurullarının Görevleri 

a) Bilim Kurulları, komisyonun belirlediği takvime uygun olarak toplanır ve alınan kararları komisyona bildirir. 

b) Projelere ait tüm işlemler Bilim Kurulu Başkanı tarafından izlenir.

c) Bilim Kurulları, gerektiğinde projeleri değerlendirmek üzere, en az biri Üniversite dışından olmak üzere 2(iki) ya da 3(üç) hakeme proje önerisini inceleterek görüş alır ve değerlendirmesini yaparak gerekli kararı komisyona iletir.

ç) Bilim Kurulu üyelerinden birinin yürütücüsü olduğu proje hakkında karar gerektiren bir gündem maddesi varsa, projenin görüşülmesi, tartışılması ve karara bağlanması esnasında, ilgili üye toplantı odasından çıkar ve oy hakkı yoktur.

d) Bilimsel proje hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti verir

BAP Koordinasyon Biriminin Görevleri

a) Üniversitemizin bilimsel ve akademik çalışmalarını artırmak için gerekli her türlü eğitim, toplantı, fuar, konferans gibi aktiviteleri düzenler.

b) Akademik birimlerdeki bilimsel araştırmalarda kullanılabilecek her türlü makine, cihaz, alet ve ekipmanın envanterini tutar.

c) Akademik birimlerdeki bilim insanı veri tabanını oluşturur ve güncel tutulmasını sağlar, ilgili yazışmaları yürütür.

ç) Komisyon kararları doğrultusunda BAP ile ilgili işleri yürütür.

d) BAP satın alma işlemlerini yürütür.

e) Yeni projeler üretmek için inovasyon toplantıları düzenler.